Kategoriarkiv: styremøte

Referat styremøte mars

Dato:               09.mars 2016

Klokkeslett:     1930-2050

Tilstede:          Torkel Irgens, Morten Selnes, Martha Kalvig Skogan, Asgeir Jordbru

Referent:         Asgeir Jordbru

 

Saker

1/16     Referat fra sist styremøte mandag 18.januar 2016 ok.

2/16     Gjennomgang av årsmelding for 2015, regnskap for 2015, budsjett 2016 med endringer fra årsmøtet, referat fra årsmøte og valg fra årsmøtet. Ingen kommentarer. Det ble tatt opp på årsmøtet om at referater fra styremøtene bør legges ut på nettsiden. Dette blir fra og med dette møtet gjort. Referent har ansvar for å videreformidle godkjent referat til nettredaktør.

3/16     Kretstinget 2016. Kort oppsummering fra kretstinget. Tore Kolstad valgt som ny kretsleder. Martha og Åge Mohus er medlemmer i kretsstyret. Første møte i nytt kretsstyre avholdes i april. Henviser ellers til referat fra kretstinget når det er tilgjengelig.

4/16     Verdens O-dag mai 2016. Alle skoler i Norge har fått informasjon fra forbundet om at det arrangeres verdens o-dag onsdag 11.mai. Styret ønsker at vi arrangerer en dag i Bodøsjøen etter mal fra tidligere finn-fremdager. Dette sees i sammenheng med profilering av o-sporten inn mot NM. Det sjekkes opp kobling til byjubileet. Asgeir har ansvar for videre oppfølging og gjennomføring av denne dagen. Se ellers under sak 6 om integrering.

5/16     NM-uka. Informasjon om arbeidet i NM-komiteen. Forbundet kommer på befaring 13. og 14. mai. Det er ønskelig å ha en gjennomgang ved Hellevik skole før den tid for å få ryddet litt opp, fjerning av kratt med mer. Det legges opp til medlemskveld 12.april der det vil bli gitt utfyllende informasjon om NM, mannskapsbehov med mer. Flyer er utarbeidet, denne ble vist frem på årsmøtet. Flyer skal deles ut på sentrale arrangementer fremover blant annet sprint-nm og O-festivalen.

6/16     Tiltaksplan. Tiltaksplan for B&OI Orientering utarbeides etter samme lest som i fjor. Planen danner grunnlag for søknad om tiltaksmidler fra forbundet. Frist for søknad om tiltaksmidler er 15.mars. Torkel følger opp. Midlene prioriteres på barn, ungdom, integrering og kompetanse. Tiltak rettet mot kompetansebygging mot NM prioriteres. Integrering sees i sammenheng med verdens o-dag. Med å ha arrangementet i Bodøsjøen kan beboere på flyktningmottaket i Bodøsjøen inviteres til å delta.

7/16     Eventuelt.

Neste styremøte avholdes onsdag 27.april kl. 1930 hos Asgeir.

Medlemsmøte 12. april

Sesongstart 19.april

 

Share