Kart/OCAD

Her beskrives hvordan man får tilgang på ocad-versjonen som nå lagres i kartarkiv hos Konkylie Data og med tilgangskontroll og rutiner som gjelder.

Til bruk for lagets egne aktiviteter forligger kartverket digitalt i en såkalt OCAD-versjon. OCAD er en programvare for karttegning/rentegning og løypetegning. Programvaren gjør det mulig å holde kartverket løpende oppdatert på en effektiv måte. Bruk av OCAD forenkler løypetegningsarbeidet i forbindelse med trening og konkurranser.

Kartarkiv

OCAD-filene representerer store verdier for klubben, og for å sikre disse er de lagret i en arkivløsning levert av Konkylie Data. Du finner mer om denne her.

Det er en målsetting at dette arkivet alltid skal inneholde de sist oppdaterte versjoner av kartene. Kartarkivet er underlagt tilgangskontroll.

I kartarkivet ligger også skolekartene som klubben har forvaltningsansvaret for.

Betingelser for tilgang til OCAD-fil

Alle kartfiler er B&OI Orienterings eiendom og skal sikres mot misbruk ved utlån.
Ved utlån av kartfiler til eksterne brukere vil kontraktsformularet du finner her bli brukt.

For utlån til egne medlemmer i forbindelse med trening og løypelegging gjelder prinsippene i kontraktsformularet.

Tilgangen til kart i arkivet styres av klubbens kartforvalter som for tiden (2014) er Arild Hegreberg, mailadr, tlf: 91816478.

OCAD-lisenser

Klubben disponerer et antall OCAD-lisenser for bruk i forbindelse med karttegning, trening (for eksempel kartmanipulering) og løypetegning. Fordelingen av lisensene (1 stk OCAD Professional, 5 stk OCAD Starter og 10 stk OCAD Løypelegging) styres av klubbens kartforvalter.

Kartoppdatering

Det skjer stadig endringer i kartlagt terreng, menneskeskapte så vel som vegetasjonsendringer. Det kan også finnes detaljer som er oversett under synfaring/rentegning. Det digitale kartverket og programvaren vi benytter gir oss mulighet for jevnlig oppdatering av kartene. Forutsetningen for å lykkes med dette er at vi ved bruk av kartene fortløpende noterer ned de avvik vi registrerer og melder disse til kartforvalteren. Lag gjerne en kladd på en papirkopi av kartet som du leverer til kartforvalteren. Nøyaktig plassering av nye detaljer på kladden er ikke det viktigste, men at det nye registreres.

Share