Lagslov og organisering

Organisasjonsplan B&OI Orientering

Lagsloven

  • Oppdatert lagslov januar 2013.
  • Bakgrunn for endringen ligger nederst på denne siden.
  • Den gamle lagsloven for B&OI orientering, sist oppdater i 2007, finner du her (wordfil).
Organisasjonskart B&OI orientering

Organisasjonskart B&OI orientering

Organisasjonskartet er utdatert (etter 2011). I boksen funksjonsansvarlige må «Kartforvalter» tilføyes. Den stiplete boksen «komite Gildesprinten» på erstattes av en ny boks med heltrukken strek «Rekrutteringsutvalget». Se ellers siden «Styret og kontakter» for nærmere informasjon.

ANNET:

  • Mal for Årsmøteinnkallingen (jfr lovens paragraf 11) [kommer]
  • Oversikt over de enkelte organisasjonsledds ansvar [kommer]
  • Alliansemodellen [kommer]

Bakgrunn for endring av lagsloven januar 2013:

Idrettsstyret har i november 2011 vedtatt ny lovnorm for idrettslag på bakgrunn av endringer i NIFs lovverk vedtatt på Idrettstinget i mai 2011. Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettslaget. B&OI Orienterings nåværende lov er vedtatt av årsmøtet og godkjent av idrettskretsen i 2007, og er basert på dagjeldende lovnorm. Loven må derfor oppdateres i henhold til den nye lovnormen. Oppdatert lov skal godkjennes av idrettskretsen og trer i kraft straks dersom de endringer vi gjør i nåværende lov bare er en følge av endringer i NIFs lov. Formelt vedtak av loven kan da gjøres på vårt ordinære årsmøte i januar 2013.
I den nye lovnormen er det gjort endringer i selve oppsettet av loven for å gjøre den mer lesevennlig. Selve lovdokumentet er volummessig utvidet ved at det er kommet til mer detaljerte bestemmelser på en rekke punkter jfr kap II om tillitsvalgte mv og et eget kap III om økonomi. På denne måten møter idretten behovet for ryddig opptreden i forhold til nye utfordringer som samfunnsutviklingen generelt stiller den overfor. Som idrettslag i en idrettslagsallianse innfører den nye lovnormen en egen §2B som beskriver mer detaljert konsekvensene av denne organisasjonsformen for idrettslaget
[Nedenfor følger en oppdatert versjon av B&OI Orienterings lov i henhold til den nye lovnormen]. Det som var våre egne tilføyelser til gjeldende lovnorm i loven av 2007 er inntatt uforandret i denne oppdaterte versjonen, jfr §§ 1, 2, 9, 10 og 11 i loven av 2007. Oppdateringene som er gjort er altså av rent ”teknisk” art.
Jeg foreslår at når godkjent lov legges ut på hjemmesida så beholder vi fotnotene siden de inneholder mye nyttig informasjon. De utgjør så allikevel bare ca ei side av et dokument på 12 sider (nåv. lov er på 4 sider)
Jeg rår styret til å fatte følgende vedtak:
Styret vedtar den foretatte oppdatering av lagsloven i henhold ny lovnorm og sender den til Nordland Idrettskrets for godkjenning. Oppdatert godkjent lov legges fram på årsmøtet januar 2013 for formelt vedtak. [note: godkjent på Årsmøtet 28/1-13]
Carl B. Bjørseth
Share